Up

Văn bản pháp lý

Thông-tu-26-2016-tt-bxd-quy-định-về-quản-lý-chất-luong-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số 63/2014/NÐ-CP ngày 26/6/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 25/03 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng

 
 
Powered by Phoca Download